Gribskov gymnasiums mission, vision og værdigrundlag.

Mission

Det er den opgave, som Folketinget har tildelt Gribskov Gymnasium.

Formålet med Gribskov Gymnasiums uddannelser er beskrevet i Gymnasieloven.

Uddannelserne skal forberede til videregående uddannelse samtidig med, at eleverne tilegner sig almen dannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsernes kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Eleverne skal gennem uddannelsernes faglige og pædagogiske fremdrift udvikle studiekompetence og faglig indsigt. De skal lære at anvende forskellige arbejdsformer og at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og færdighed i at opsøge viden er centrale.

Uddannelsernes dannelsesperspektiv lægger vægt på elevernes udvikling af integritet. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt både til deres omverden dvs. medmennesker, natur og samfund og til deres egen udvikling. Uddannelserne skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative kompetencer og deres kritiske sans.

Uddannelserne og gymnasiekulturen skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.
Undervisningen og dagliglivet skal derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Eleverne skal opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.

Vision

Gribskov Gymnasium vil være et væksthus, der sprudler af liv, læring og fordybelse, hvor eleverne strømmer til, og ingen forsvinder i mængden.

Værdigrundlag

Det er den kultur og de egenskaber, der skal samle, styrke og bære den daglige indsats og omgangsform for at indfri mission og vision.

Kritisk respekt

Vi agerer med ordentlighed i et fællesskab, der understøtter selvstændighed. Vi eksperimenterer og diskuterer med nysgerrighed. Vi har modet til at begå fejl og lære af dem.

Sjov seriøsitet

Vi tager hinanden og fagligheden alvorligt, men ikke højtideligt. Vi gør os umage. Vi fordyber os i detaljer og har sans for de store linjer. Og vi ved at man når langt med humor og venlighed.

Mission, vision og værdigrundlag er vedtaget på bestyrelsesmødet den 25.marts 2021

Strategi, mål og handlingsplan

Strategiplan 2024-2027

 

Download Gribskov Gymnasiums strategiplan 2021-2024 revideret sept 2022.

Download Gribskov Gymnasiums strategiplan 2021-2024 vedtaget maj 2021

Download Gribskov Gymnasiums strategi, mål og handlingsplan for 2018-2021 rev. maj 2020

Download Gribskov Gymnasiums strategi, mål og handlingsplan for 2018-2019

Download Gribskov Gymnasiums strategi, mål og handlingsplan for 2017-2018

Indsatser 2023-2024

Gribskov Gymnasium arbejder med følgende indsatser i skoleåret 2023-2024.

Fællesskabende aktiviteter: Elever og ansatte arbejder sammen om at skabe sjove, inspirerende aktiviteter for elever på tværs af årgange, hold og klasser. Vi ønsker en skole, der sprudler af liv i undervisningen, pauserne og efter skoletid. Vi ser succes med aktiviteterne, når skolens område og lokaler fyldes med elever, der er fælles om sjov seriøsitet.

Trivsel: I klassen, på holdene, i studievejledningen og via individuelle tilbud til elever med særlige behov prioriterer vi arbejdet med elevernes faglige, sociale og emotionelle trivsel højt. Trivsel er et fælles anliggende og en forudsætning for et godt læringsmiljø, hvorfor elever og ansatte arbejder sammen om at skabe Gribskov Gymnasium som et sted, hvor alle trives.

Overgange: Vi anerkender at overgange kan opleves svære. Det gælder uanset om der er tale om overgangen fra grundskole til gymnasium, fra grundforløb til studieretningsforløb, fra 1.g/1.HF til 2.g/2.HF eller fra 2.g til 3.g. Derfor har vi på hold og i klasser særligt fokus på at komme godt over overgangene, så eleverne hurtigt kan opleve et trygt og inspirerende læringsfælleskab efter den enkelte overgang.

Treårige mål: Arbejdet med Gribskov Gymnasiums vision har været under udvikling i skoleåret 2022-2023. I skoleåret 2023-2024 fortsætter arbejdet med en strategi for de kommende skoleår. Bestyrelsen, ledelsen, ansatte og elever vil sammen sætte en retning for gymnasiets indsatser de kommende tre skoleår (2024-2027).

Indsatsområder 2022-2023

Tryk for printvenlig udgave

 

Indsatsområder 2021-2022

Beskrivelse

Indsatsområderne  er identiske med underpunkterneerne i Gribskov Gymnasiums vision + indsatsområdet: attraktiv skole. Fokuspunkter under hvert indsatsområde er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejdere og elever. Indsatsområderne er en del af gymnasiets kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

Fokuspunkter: fællesskab, projekter, fysiske rammer og pædagogisk udvikling

Mål: Elever i udvalg med lærere. Udvikling af faglige samarbejder på langs og på tværs af årgange og studieretninger. Mere elev til elev undervisning.
Pædagogiske projekter initieret af Pædagogisk Udvalg. Begynde nyindretning af studiefløjene. Renovering af idrætsomklædning.

 

Kulturel mangfoldighed

Fokuspunkter: rummeligt fællesskab, udveksling, danne & uddanne og sprog.

Mål: Udvikling af studierejser og udvekslingsrejser med fokus på elevernes globale kompetencer. Inddrage NGK aktivt i skolens liv. Flere kulturelle
arrangementer.

Grøn ansvarlighed

Fokuspunkter: synlighed & registrering, affald, genbrug, viden/læring og etablering af anlæg.

Mål: Opnå Grønt flag – igen, og styrke bevidstheden på skolen om det. Øget affaldssortering. Elev organiseret loppemarked / bytte-tøj-dag.
Etablering af biodiversitetsområder på matriklen.

Lokale, regionale og internationale samarbejder

Fokuspunkter: formalisering og udbygning af samarbejder.

Mål: Udvikle NGK. Praktiksamarbejde med Gribskov Kommune. Finde én ny partnerskole til udveksling.


Attraktiv skole

Fokuspunkt: Synliggørelse af Gribskov Gymnasiums værdifællesskab både blandt elever og ansatte.

Mål: Ny årlig lærertrivselsundersøgelse (Professionel Kapital laves hvert 3 år som del af APV). Bedre resultat i elevtrivselsundersøgelsen.
Understøttelse og vidensdeling (i faggrupper og på PR) om kreative pædagogiske eksperimenter. Bringe nyt værdigrundlag i spil i hele
organisationen.

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet 27. maj 2021

Hent printvenlig udgave her

Indsatsområder 2020-2021

Sammen lærer vi mere! Lidt grønnere nord for skoven!

Beskrivelse

Indsatsområderne  er identiske med indsatsområderne i Gribskov Gymnasiums vision + indsatsområdet: attraktiv skole. Fokuspunkter under hvert indsatsområde er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejdere og elever. Indsatsområderne er en del af gymnasiets kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

Fokuspunkter: fællesskab, projekter, fysiske rammer og pædagogisk udvikling

Mål: Tydeliggørelse af Gribskov Gymnasiums værdigrundlag, udvikling af Pædagogisk Udvalg og elevdeltagelse i udvalg med medarbejdere.

 

Kulturel mangfoldighed

Fokuspunkter: rummeligt fællesskab, udveksling, danne & uddanne og sprog.

Mål: Udvekslingsrejser på 3 studieture og for særligt sproginteresserede elever, inddrage NGK aktivt i skolens liv og flere kulturelle arrangementer

Grøn ansvarlighed

Fokuspunkter: synlighed & registrering, affald, genbrug, viden/læring og etablering af anlæg.

Mål: Styrke miljørådet, øge bevidsthed & synlighed og opnå Grønt flag - igen.

Lokale, regionale og internationale samarbejder

Fokuspunkter: formalisering og udbygning af samarbejder.

Mål: udvikle NGK, praktiksamarbejde med Gribskov Kommune, finde én ny partnerskole til udveksling.


Attraktiv skole

Fokuspunkt: Styrkelse af Gribskov Gymnasiums værdifællesskab både blandt elever og ansatte.

Mål: Bedre resultat i Professionel Kapital/APV. KSU ser på operationalisering af elevtrivselsdata. UMV 2020 gennemføres. 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet 28. maj 2020

Hent printvenlig udgave her

Indsatsområder 2019-2020

Sammen lærer vi mere! Lidt grønnere nord for skoven!

Beskrivelse

Indsatsområderne for 2019 – 2020 er identiske med indsatsområderne i skolens strategi for 2018 – 2021, som er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og elever. Indsatsområderne er en del af gymnasiets nye kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

 • De 3 oprettede HF fagpakker afprøves og evalueres
 • Nye 130-timers tilbud, digi-blokkeforløbet og TF/SRP forløb afvikles og evalueres
 • Hurtigere indsats mod fravær


Kulturel mangfoldighed

 • Udvekslingsrejser på 3 studieture og for særligt sproginteresserede elever
 • Inddrage NGK aktivt i skolens liv med særlige nordatlantiske arrangementer. Evt. nordatlantisk temadag

Grøn ansvarlighed

 • Miljøråd – grønt flag

Lokale, regionale og internationale samarbejder

 • opstart af Nordatlantisk Gymnasieklasse og samarbejde med det Grøndlandske Hus i forhold til grønlandske elever
 • Afvikle og evaluere første HF praktikforløb med Gribskov Kommune
 • Indlede samarbejde med gymnasium i Kiev, Ukraine
 • Formalisere samarbejde med gymnasium i Bordeaux


Attraktiv skole

 • Synliggørelse af fagenes særlige undervisningsaktiviteter på hjemmeside og Facebook
 • Professionel Kapital undersøgelse - bedre resultat end i 2018-2019
 • Trivselsundersøgelse - bedre resultat end i 2018-2019
 • Udsmykning af udvalgte klasselokaler
 • Naturvidenskabelige lokaler - opgradering af N3
 • Analyse af fremtidigt rekrutteringsgrundlag og fastsættelse af mål

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet 23. maj 2019

Indsatsområder 2018-2019

Beskrivelse

Indsatsområderne for 2018 – 2019 er identiske med indsatsområderne i skolens strategi for 2018 – 2021, som er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og elever. Indsatsområderne er en del af gymnasiets nye kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

 • Kvalitetssikringsudvalg formulerer forslag til målsætninger for løfteevne og eksamensresultater i de enkelte fag.
 • Udbud af 2-3 nye talenttilbud
 • Afprøvning af 1-2 nye pædagogiske IT-værktøjer


Kulturel mangfoldighed

 • Udvekslingsrejser på 3 studieture
 • Udveksling for særligt sproginteresserede elever
 • To lærerudvekslinger

Grøn ansvarlighed

 • Opmærksomhed om forbrug og adfærd
 • Miljøråd – grønt flag

Lokale, regionale og internationale samarbejder

 • Formalisere samarbejde med Gribskov Kommune om praktikpladser til HF-elever
 • Fortsætte samarbejde med partnerskoler i North Carolina, Kina, Barcelona, Bremen, Mexico og udvikle nyt samarbejde med Bordeaux i Frankrig.


Attraktiv skole

 • Det nye kvalitetssystem implementeres
 • Professionel Kapital undersøgelse
 • Trivselsundersøgelse

 

Vedtaget af bestyrelsen 24. maj 2018

 

Indsatsområder 2017-2018

Beskrivelse

Indsatsområderne for 2017 – 2018 er identiske med indsatsområderne i skolens strategi for 2015 – 2018, som er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og elever. Strategien udspringer af skolens vision vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. december 2014.
Indsatsområderne er en del af gymnasiets kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 
 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

 • Udvikling af fælles grundforløb i de enkelte fag
 • Udvikling af nye studieretningsforløb, herunder fagligt samspil
 • Karakterfrit grundforløb og struktureret brug af formativ evaluering
 • Digital dannelse – evt. udviklingsprojekt i en 1.g klasse
 • Fortsat fokus på klasseledelse og teambuilding
 • Kollegial supervision – udvikling
 • Udvikling af nye interne talenttilbud og andre særlige faglige tiltag i faggrupper
 • Udvikling af HF tilbud med start 2018-2019


Kulturel mangfoldighed

 • Elev- og lærerudveksling og besøg fra verden synliggøres
 • Mangfoldighedsdag (i februar).
 • Fortsat samarbejde med Gribskov Kommune om Klar til Uddannelse for flygtninge og samarbejde med frivillige organisationer.


Grøn ansvarlighed

 • Miljøråd
 • Grønt Flag / Grøn Skole


Lokale, regionale og internationale samarbejder

 • Etablering af nye partnerskoler
 • Etablering af nye partnerskoler
 • Nordatlantisk gymnasieklasse forsøges udbudt til skolestart i 2019-2020  (kræver Undervisningsministeriets godkendelse)
 • Udbygge samarbejdet med grundskolerne
 • Kontaktansvarlige faglærere etablerer nye partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner


Attraktiv skole

 • Udvikling af nyt ”kvalitetssystem” (i henhold til reformen).
 • Professionel kapital trivselsundersøgelse
 • Opfølgning på APV
 • Trivselsdag


Vedtaget af bestyrelsen 23. maj 2017

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10