Vision

Gribskov Gymnasium vil være anerkendt for

 • et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab
 • kulturel mangfoldighed og grøn ansvarlighed
 • lokale, regionale og internationale samarbejder


Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. december 2014.

Værdigrundlag

Gribskov gymnasiums værdigrundlag er udgangspunktet for skolens vision, mål og handlingsplan

Gribskov Gymnasiums værdier

 • ligeværd, respekt og tolerance
 • udfordringer og inspiration
 • engagement og nysgerrighed
 • udfoldelse og kreativitet
 • medindflydelse og ansvar for helheden
 • fællesskab og anerkendelse af den enkeltes indsats
 • samarbejde og elevaktivitet
 • åbenhed og udadvendthed
 • det lokale og det globale

Mission

Gribskov Gymnasium er et moderne gymnasium med tidssvarende fysiske rammer, der tilbyder unge uddannelsesegnede i lokalområdet og tilgrænsende områder den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx), den 2-årige uddannelse til hf-eksamen(hf) og fra sommeren 2019 en særlig STX kaldet "Nordatlantisk Gymnasieklasse" (NGK) for elever fra Danmark, Færøerne, Island og Grønland (foreløbig forsøgsgodkendt til 3 gennemløb).

Gribskov Gymnasiums hovedformål er at forberede eleverne til videregående uddannelse gennem at uddanne de unge, så de opnår størst mulig viden og studiekompetence samt personlig og almen dannelse. Det er gymnasiets opgave at udfylde de lovgivningsmæssige fastsatte mål og rammer, så uddannelsens indhold og undervisningsmiljø sikrer

 • at der er et højt fagligt niveau
 • at der er udfordringer til alle
 • at undervisningen pirrer nysgerrigheden og stimulerer til engagement samt
 • at såvel undervisningen som de fysiske rammer skaber rum for udfoldelse og kreativitet

Strategi, mål og handlingsplan

 

Download Gribskov Gymnasiums strategi, mål og handlingsplan for 2018-2021 rev. maj 2020

Download Gribskov Gymnasiums strategi, mål og handlingsplan for 2018-2019

Download Gribskov Gymnasiums strategi, mål og handlingsplan for 2017-2018

Indsatsområder 2020-2021

Sammen lærer vi mere! Lidt grønnere nord for skoven!

Beskrivelse

Indsatsområderne  er identiske med indsatsområderne i Gribskov Gymnasiums vision + indsatsområdet: attraktiv skole. Fokuspunkter under hvert indsatsområde er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejdere og elever. Indsatsområderne er en del af gymnasiets kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

Fokuspunkter: fællesskab, projekter, fysiske rammer og pædagogisk udvikling

Mål: Tydeliggørelse af Gribskov Gymnasiums værdigrundlag, udvikling af Pædagogisk Udvalg og elevdeltagelse i udvalg med medarbejdere.

 

Kulturel mangfoldighed

Fokuspunkter: rummeligt fællesskab, udveksling, danne & uddanne og sprog.

Mål: Udvekslingsrejser på 3 studieture og for særligt sproginteresserede elever, inddrage NGK aktivt i skolens liv og flere kulturelle arrangementer

Grøn ansvarlighed

Fokuspunkter: synlighed & registrering, affald, genbrug, viden/læring og etablering af anlæg.

Mål: Styrke miljørådet, øge bevidsthed & synlighed og opnå Grønt flag - igen.

Lokale, regionale og internationale samarbejder

Fokuspunkter: formalisering og udbygning af samarbejder.

Mål: udvikle NGK, praktiksamarbejde med Gribskov Kommune, finde én ny partnerskole til udveksling.


Attraktiv skole

Fokuspunkt: Styrkelse af Gribskov Gymnasiums værdifællesskab både blandt elever og ansatte.

Mål: Bedre resultat i Professionel Kapital/APV. KSU ser på operationalisering af elevtrivselsdata. UMV 2020 gennemføres. 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet 28. maj 2020

Hent printvenlig udgave her

Indsatsområder 2019-2020

Sammen lærer vi mere! Lidt grønnere nord for skoven!

Beskrivelse

Indsatsområderne for 2019 – 2020 er identiske med indsatsområderne i skolens strategi for 2018 – 2021, som er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og elever. Indsatsområderne er en del af gymnasiets nye kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

 • De 3 oprettede HF fagpakker afprøves og evalueres
 • Nye 130-timers tilbud, digi-blokkeforløbet og TF/SRP forløb afvikles og evalueres
 • Hurtigere indsats mod fravær


Kulturel mangfoldighed

 • Udvekslingsrejser på 3 studieture og for særligt sproginteresserede elever
 • Inddrage NGK aktivt i skolens liv med særlige nordatlantiske arrangementer. Evt. nordatlantisk temadag

Grøn ansvarlighed

 • Miljøråd – grønt flag

Lokale, regionale og internationale samarbejder

 • opstart af Nordatlantisk Gymnasieklasse og samarbejde med det Grøndlandske Hus i forhold til grønlandske elever
 • Afvikle og evaluere første HF praktikforløb med Gribskov Kommune
 • Indlede samarbejde med gymnasium i Kiev, Ukraine
 • Formalisere samarbejde med gymnasium i Bordeaux


Attraktiv skole

 • Synliggørelse af fagenes særlige undervisningsaktiviteter på hjemmeside og Facebook
 • Professionel Kapital undersøgelse - bedre resultat end i 2018-2019
 • Trivselsundersøgelse - bedre resultat end i 2018-2019
 • Udsmykning af udvalgte klasselokaler
 • Naturvidenskabelige lokaler - opgradering af N3
 • Analyse af fremtidigt rekrutteringsgrundlag og fastsættelse af mål

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet 23. maj 2019

Indsatsområder 2018-2019

Beskrivelse

Indsatsområderne for 2018 – 2019 er identiske med indsatsområderne i skolens strategi for 2018 – 2021, som er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og elever. Indsatsområderne er en del af gymnasiets nye kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

 • Kvalitetssikringsudvalg formulerer forslag til målsætninger for løfteevne og eksamensresultater i de enkelte fag.
 • Udbud af 2-3 nye talenttilbud
 • Afprøvning af 1-2 nye pædagogiske IT-værktøjer


Kulturel mangfoldighed

 • Udvekslingsrejser på 3 studieture
 • Udveksling for særligt sproginteresserede elever
 • To lærerudvekslinger

Grøn ansvarlighed

 • Opmærksomhed om forbrug og adfærd
 • Miljøråd – grønt flag

Lokale, regionale og internationale samarbejder

 • Formalisere samarbejde med Gribskov Kommune om praktikpladser til HF-elever
 • Fortsætte samarbejde med partnerskoler i North Carolina, Kina, Barcelona, Bremen, Mexico og udvikle nyt samarbejde med Bordeaux i Frankrig.


Attraktiv skole

 • Det nye kvalitetssystem implementeres
 • Professionel Kapital undersøgelse
 • Trivselsundersøgelse

 

Vedtaget af bestyrelsen 24. maj 2018

 

Indsatsområder 2017-2018

Beskrivelse

Indsatsområderne for 2017 – 2018 er identiske med indsatsområderne i skolens strategi for 2015 – 2018, som er udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne og elever. Strategien udspringer af skolens vision vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. december 2014.
Indsatsområderne er en del af gymnasiets kvalitetssystem, som synliggør succeser, afdækker problemer og sikrer, at vi udvikler os i takt med egne og omverdenens krav. 
 


Et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab

 • Udvikling af fælles grundforløb i de enkelte fag
 • Udvikling af nye studieretningsforløb, herunder fagligt samspil
 • Karakterfrit grundforløb og struktureret brug af formativ evaluering
 • Digital dannelse – evt. udviklingsprojekt i en 1.g klasse
 • Fortsat fokus på klasseledelse og teambuilding
 • Kollegial supervision – udvikling
 • Udvikling af nye interne talenttilbud og andre særlige faglige tiltag i faggrupper
 • Udvikling af HF tilbud med start 2018-2019


Kulturel mangfoldighed

 • Elev- og lærerudveksling og besøg fra verden synliggøres
 • Mangfoldighedsdag (i februar).
 • Fortsat samarbejde med Gribskov Kommune om Klar til Uddannelse for flygtninge og samarbejde med frivillige organisationer.


Grøn ansvarlighed

 • Miljøråd
 • Grønt Flag / Grøn Skole


Lokale, regionale og internationale samarbejder

 • Etablering af nye partnerskoler
 • Etablering af nye partnerskoler
 • Nordatlantisk gymnasieklasse forsøges udbudt til skolestart i 2019-2020  (kræver Undervisningsministeriets godkendelse)
 • Udbygge samarbejdet med grundskolerne
 • Kontaktansvarlige faglærere etablerer nye partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner


Attraktiv skole

 • Udvikling af nyt ”kvalitetssystem” (i henhold til reformen).
 • Professionel kapital trivselsundersøgelse
 • Opfølgning på APV
 • Trivselsdag


Vedtaget af bestyrelsen 23. maj 2017

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07