Studie- og ordensregler for Gribskov Gymnasium

På Gribskov Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Studie- og ordensreglerne omfatter ikke detaljerede regler for enhver tænkelig situation. Derfor forudsættes det, at eleverne er bekendte med samfundets almindelige regler for ordentlig adfærd. Alle medarbejdere har ret og pligt til over for elever at påtale overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

Alle elever og ansatte på Gribskov Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside.


Formål

Studie- og ordensreglerne, der hviler på skolens værdigrundlag, skal understøtte gymnasieuddannelsens overordnede formål om elevernes tilegnelse af almendannelse, viden og kompetencer samt bidrage til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for eleverne. Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne. Den enkelte elev har ansvar for at efterleve studie- og ordensreglerne.

 

1. Studieregler

På Gribskov Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:
Almindelige normer, som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:


a) Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

c) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. pkt. e.

d) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

e) Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse:

Gribskov Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.
Gribskov Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

 

2. Ordensregler

Elever på Gribskov Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens lærere, andre ansatte, ledere, og bestyrelsesmedlemmer. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Gribskov Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

Almindelige normer, som eleverne er underlagt for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for institutionen:

 a) Eleverne skal bruge institutionens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.


 b) Eleverne skal udøve samvær og adfærd uden støj, larm og lignende.

 c) Eleverne skal bruge institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke,
herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning.

 d) Gymnasiets inventar samt bøger, AV og IT-udstyr skal behandles med omtanke.

 e) Der må hverken i undervisningstiden eller i frikvartererne spises eller drikkes i
undervisningslokaler - vand undtaget. Mad- og drikkevarer må ikke medbringes i
Studiecenter og laboratorier.

 f) Eleverne rydder op, fjerner affald i undervisningslokalerne efter hver blok og sætter stole
op efter 3. og 4. blok.

 g) Enhver gør sit til, at skolens fællesarealer holdes ryddelige. Alle rydder op efter sig, også i
kantinen og på fællesarealerne.

 h) Eleverne har pligt til at efterfølge konkrete anvisninger, som gymnasiet giver for at
opretholde god orden på skolen.

 i) Gymnasiet tager billeder af elever og aktiviteter på skolen til brug for orienteringsmateriale
om skolen samt til skolens hjemmeside og skolens sociale medier. Skolen omgås billedmaterialet respektfuldt, således at stødende billeder ikke deles. Såfremt skolen ønsker at anvende portrætter af enkeltelever, indhentes specifik tilladelse til dette. En elev kan anmode om at få fjernet billeder af sig selv fra hjemmeside, Facebook og lignende.


Særlige normer for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for institutionen:


j) Mobning. Er man udsat for mobning eller kender til mobning, skal man henvende sig til klassens teamkoordinator. Der henvises i øvrigt til skolens Anti-mobningspolitik. Gymnasiet accepterer ikke seksuelle krænkelser. Disse behandles i henhold til Handleplan i forhold til elever, der oplever seksuelle krænkelser.

k) Det er ikke tilladt at have en truende eller voldelig adfærd. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra skolen.

l) Det er ikke tilladt at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden hverken på eller udenfor skolens matrikel samt til arrangementer på skolen uden for skoletiden, fx ved fester m.m. Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medbringes, indtages eller formidles på skolens område, og man må ikke møde påvirket i skole. Rektor kan ved særlige arrangementer tillade, at alkohol nydes på skolens område. I ganske særlige tilfælde kan det komme på tale at teste elever for at afdække et alkohol- eller stofproblem. Der henvises i øvrigt til skolens Rusmiddel- og rygepolitik, hvor sanktioner for elever og ansatte også er beskrevet.

m) Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf, er ikke tilladt. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

n) Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende.Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene er ikke tilladt.

 

Elevadfærd uden for institutionen

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Gribskov Gymnasium.


3. Procedure for institutionens indgriben overfor elevers overtrædelse af reglerne

 

Studieaktivitet og fravær

Alle forventes aktivt at bidrage til, at den enkelte elev og klassen får det optimale udbytte af undervisningen. Derfor gælder følgende:

a) Alle elever møder velforberedte og deltager aktivt i undervisningen.

b) Alle elever møder til undervisningen, øvrige undervisningsaktiviteter (herunder ekskursioner, virtuel undervisning, særligt tilrettelagte undervisningsforløb og opsamlingstimer), eksamener, termins- og årsprøver, medmindre de er forhindrede pga. sygdom.

c) Alt fravær registreres ved undervisningens og øvrige undervisningsaktiviteters start. Hvis en elev afbryder sin deltagelse i undervisningen eller øvrig undervisningsaktivitet registreres dette.

d) Alle elever holder sig orienteret om skema, øvrige skoleaktiviteter og skemaændringer via skolens studieadministrative system.

e) Der kommunikeres ikke privat via mobiltelefon eller computer i undervisningstiden.

f) Egen computer eller telefon bruges kun til at tage noter og til fagligt arbejde efter lærerens
anvisninger i undervisningstiden.

g) Den enkelte elev angiver årsag til evt. fravær fra undervisningen i skolens
studieadministrative system.

h) En elev, der er fraværende, skal orientere sig om arbejdet i klassen. Eleven har mulighed
for at kommentere registreringen af sin deltagelse i undervisningen.

i) En elev, der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i eksamener og års- og
terminsprøver, kontakter gymnasiets kontor telefonisk forud for prøven.

j) Alle elever afleverer samtlige skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal leve op til de af
læreren stillede krav om omfang og faglig indsats.

k) En elev, der er ude af stand til at aflevere en opgave rettidigt pga. sygdom, aftaler en ny
frist med den pågældende lærer.

l) Den enkelte elev udformer selv sine skriftlige opgavebesvarelser, medmindre der er tale
om gruppeopgaver. Afsløres en elev i at aflevere noget, som ikke er elevens eget arbejde, betragtes det som snyd. Afskrift uden kildeangivelse i skriftlige opgaver og ved prøverne betragtes som snyd og medfører advarsel eller bortvisning. Se i øvrigt gymnasiets Politik i forbindelse med snyd.

m) Den enkelte elev følger med i gymnasiets registrering af egen tilstedeværelse og opgaveaflevering i skolens studieadministrative system.

n) Ved prøver har gymnasiet hjemmel til både på mistanke om snyd og ved stikprøver at kontrollere browserhistorik og filer på elektroniske genstande medbragt ved prøver og eksamen.

o) Skolen kan kræve dokumentation for fravær f.eks. lægeerklæring på elevens regning. En elev, der har en længerevarende sygdom, har ret til at modtage sygeundervisning. Elever kan efter anmodning og konkret vurdering fritages for dele af undervisningen i et eller flere fag f.eks. pga. funktionsnedsættelse el.lign.

p) For idrætsfaget gælder for elever, som er startet i 2017 eller senere, at en elev kan fritages fra idræt fra skolestart, hvis en læge erklærer, at eleven ikke vil kunne deltage i idrætsundervisningen under nogen omstændigheder under hele elevens gymnasietid. En fritagelse kan også ske, hvis eleven inden 3.g af en læge vurderes til ikke at kunne afslutte fagets praksisdel i 3.g. I begge tilfælde vil eleven få et andet c-niveau fag, som erstatter idrætsfaget. Ved alle andre sygemeldinger i idræt kan eleven midlertidigt fritages for aktiv deltagelse, men eleven skal møde op til idrætsundervisningen og se på fra sidelinjen. Dette skyldes, at idræt er et eksamensfag på linje med andre fag, og således en forudsætning for, at eleven kan få en fuld studentereksamen.


4. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne


Overholdes studie- og ordensreglerne ikke, advares eleven mundtligt eller skriftligt.


a) Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Gribskov Gymnasium mundtlig eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

b) I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel.

c) En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Et varsel bortfalder således normalt ved skoleårets udløb, dog kan varsler givet i forårssemesteret gælde for et kalenderår. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

d) Sanktioner iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel. Alle skriftlige advarsler og sanktioner udleveres efter partshøring.

e) En elev kan i en kortere eller længere periode få forbud mod at medbringe PC/mobil i undervisningen, når sanktionen er pædagogisk begrundet.

f) En elev kan ved tilsidesættelse af studie- og ordensreglerne midlertidigt bortvises fra undervisningen i op til 10 dage. Bortvisningen tæller som fravær.

g) En elev kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

h) En elev kan på grund af manglende studieaktivitet fratages SU, indtil eleven udviser
tilfredsstillende studieaktivitet, jf. §12 stk.1 i bekendtgørelse nr. 801 af 20. juni 2017 om
statens uddannelsesstøtte.

i) En elev kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det
pågældende år.

j) En elev kan ved alvorligt snyd eller uretmæssig adfærd henvises til at aflægge prøve i et
eller flere afsluttende fag, uanset om faget udtrækkes.

k) En elev kan henvises til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende
klassetrin. Information herom gives normalt til eleven senest ca. en måned før
offentliggørelsen af eksamensplanen - i særlige tilfælde dog med kortere varsel.

l) En elev kan bortvises (udskrives) permanent fra skolen efter forudgående skriftligt varsel. I
særligt alvorlige tilfælde kan eleven bortvises uden forudgående skriftligt varsel.

m) En elev har erstatningsansvar i forhold til skolens bøger, ejendom og øvrige værdier.

n) En elev, der overtræder skolens Rusmiddel- og rygepolitik i undervisningstiden, ved fester
og andre skolearrangementer, kaldes til samtale med rektor, får skriftlig advarsel og tilbydes evt. rygestopkursus. Overtrædelser kan føre til bortvisning fra konkrete arrangementer, og/eller bortvisning fra undervisningen i en eller flere dage. Ved gentagne eller særligt grove tilfælde kan der blive tale om permanent bortvisning.

o) En elev, der overtræder reglerne om videreformidling eller salg af euforiserende stoffer på skolens område eller i forbindelse med skoleaktiviteter, bortvises permanent.

p) En elev, der overtræder reglerne vedrørende studierejser, kaldes til samtale med rektor, som kan give en skriftlig advarsel og bortvise eleven fra undervisning i en eller flere dage.

Overtrædelse af studierejsereglerne kan desuden føre til hjemsendelse for egen regning.


Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Gribskov Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

q) Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og vil kunne medføre en permanent bortvisning.

r) Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.


Betingede sanktioner


Gribskov Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.
Gribskov Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:


s) Inden en nærmere angivet frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

t) Inden en nærmere angivet frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager det skete, eller aktiviteter egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.


5. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen


Gribskov Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver.

Eleven har mulighed for at kommentere institutionens registreringer, herunder oplyse hvorpå det registrerede fravær beror. Eleven har herunder mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtigelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fraværet skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende.

 

6. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Gribskov Gymnasium kan nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2.0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

I grundlaget for beregningen af gennemsnittet indgår følgende karakterer:

• Karakterer for officielle prøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning, herunder den interne mundtlige prøve i naturvidenskabelig faggruppe efter første år på uddannelsen til hf- eksamen.
• Karakterer for årsprøver (interne skriftlige eller mundtlige prøver) aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.
• Afsluttende standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der afsluttes (kaldet årskarakterer).
• Standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der ikke afsluttes.
• Karakterer fra de afsluttende, interne prøver i henholdsvis almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

De tre sidste gælder kun for elever på stx-uddannelsen. Der er tale om et simpelt – dvs. ikke- vægtet – gennemsnit.

Med ”skoleårets afslutning” forstås dét tidspunkt, hvor det enkelte fag afsluttes. Det indebærer, at selvom et fag tilrettelægges med afslutning eksempelvis ved juletid, så indgår de afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer - hvis faget udtrækkes til prøve - også i beregningen.

Skolen tager stilling til, om en elev har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb, eller om eleven skal nægtes oprykning til næste klassetrin. Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for at nægte oprykning, at eleven har under 2,0 i karaktergennemsnit. Skolen kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at eleven kan gå det klassetrin om, som eleven senest har gennemført. Det er en forudsætning, at eleven ikke derved bliver mere end to år længere om at fuldføre sin uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, og at eleven ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin. Hvis skolen ikke træffer afgørelse om at lade eleven gå klassetrinnet om, udskriver skolen eleven fra uddannelsen.

Skolen træffer afgørelse om, hvorvidt eleven kan gå klassetrinnet om, eller om eleven udskrives af uddannelsen samtidig med afgørelsen om at nægte eleven oprykning til næste klassetrin.

 

7. Klage

En elev kan klage til børne- og undervisningsministeren over rektors afgørelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. En klage over en afgørelse efter skolens studie- og ordensregler eller bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til skolen. Klagen skal være modtaget af skolen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. For en klage over en afgørelse efter skolens studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning.

Hvis skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Skolen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til skolens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender skolen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Adgangen til at klage over en bortvisning, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 8, er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

 

8. Fastsættelse og ikrafttræden

Gribskov Gymnasiums studie- og ordensregler er fastsat på baggrund af bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Reglerne er fastsat efter høring i elevrådet, Samarbejdsudvalget, Pædagogisk Råd og på baggrund af mindst én behandling på et møde i bestyrelsen. Alle elever og ansatte på Gribskov Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. december 2022.

 

Printvenlig udgave

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10