Studie- og ordensregler for Gribskov Gymnasium


Studie- og ordensreglerne for Gribskov Gymnasium er skolens udmøntning af bestemmelserne i bekendtgørelse om nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser:
Studie- og ordensreglerne omfatter ikke detaljerede regler for enhver tænkelig situation. Derfor forudsættes det, at eleverne er bekendte med samfundets almindelige regler for ordentlig adfærd.
Alle medarbejdere har ret og pligt til over for elever at påtale overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

Formål

Studie- og ordensreglerne, der hviler på skolens værdigrundlag, skal understøtte gymnasieuddannelsens overordnede formål om elevernes tilegnelse af almendannelse, viden og kompetencer samt bidrage til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for eleverne. Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne. Den enkelte elev har ansvar for at efterleve studie- og ordensreglerne.

Orden og samvær


Overalt på skolens område gælder almindelige normer for adfærd og samvær.

 • For at sikre et godt undervisningsmiljø er det vigtigt, at alle behandler hinanden ordentligt. Gymnasiet accepterer ikke mobning og deling af videoer og billeder uden samtykke på skolen eller via sociale medier, heller ikke i fritiden. Alle skal bidrage til at sikre respektfulde relationer mellem elever indbyrdes, og mellem elever og ansatte på gymnasiet, også i fritiden.
 • Er man udsat for mobning eller kender til mobning, skal man henvende sig til klassens teamkoordinator. Der henvises i øvrigt til skolens Anti-mobnings politik
 • Enhver form for voldelig og truende adfærd er uacceptabel.
 • Gymnasiets inventar samt bøger, AV og IT-udstyr skal behandles med omtanke.
 • Rygning (også rygning af e-cigaretter) er ikke tilladt på gymnasiets område, hverken indendørs eller udendørs – dette gælder også uden for undervisningstiden, fx ved fester m.m.
 • Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medbringes, indtages eller formidles på skolens område, og elever må ikke møde påvirkede i skole. Rektor kan ved særlige arrangementer tillade, at alkohol nydes på skolens område. I ganske særlige tilfælde kan det komme på tale at teste elever for at afdække et alkohol- eller stofproblem. Der henvises i øvrigt til skolens Rusmiddelpolitik.
 • Der må hverken i undervisningstiden eller i frikvartererne spises eller drikkes i undervisningslokaler - vand undtaget. Mad- og drikkevarer må ikke medbringes i Studiecenter og laboratorier.
 • Eleverne rydder op, fjerner affald efter hver blok og sætter stole op efter 3. og 4. blok.
 • Enhver gør sit til, at skolens fællesarealer holdes ryddelige. Alle rydder op efter sig, også i kantinen og på fællesarealerne.
 • Eleverne har pligt til at efterfølge konkrete anvisninger, som gymnasiet giver for at opretholde god orden på skolen.
 • Gymnasiet tager billeder af elever og aktiviteter på skolen til brug for orienteringsmateriale om skolen samt til skolens Youtube-kanal, Facebookside og hjemmeside. Skolen omgås billedmaterialet respektfuldt, således at stødende billeder ikke deles. Såfremt skolen ønsker at anvende portrætter af enkeltelever, indhentes specifik tilladelse til dette. En elev kan anmode om at få fjernet billeder af sig selv fra hjemmeside, Facebook o lign.

Studieaktivitet og fravær

Alle forventes aktivt at bidrage til, at den enkelte elev og klassen får det optimale udbytte af undervisningen. Derfor gælder følgende:

 • Alle elever møder velforberedte og deltager aktivt i undervisningen.
 • Alle elever møder til undervisningen, øvrige undervisningsaktiviteter (herunder ekskursioner, virtuel undervisning, særligt tilrettelagte undervisningsforløb og opsamlingstimer), eksamener, termins- og årsprøver, med mindre de er forhindrede pga. sygdom.
 • Alt fravær registreres ved undervisningens og øvrige undervisningsaktiviteters start. Hvis en elev afbryder sin deltagelse i undervisningen eller øvrig undervisningsaktivitet registreres dette.
 • Alle elever holder sig orienteret om skema, øvrige skoleaktiviteter og skemaændringer via skolens studieadministrative system.
 • Der kommunikeres ikke privat via mobiltelefon eller computer i undervisningstiden.
 • Egen computer bruges kun til at tage noter og til fagligt arbejde efter lærerens anvisninger i undervisningstiden.
 • Den enkelte elev angiver årsag til evt. fravær fra undervisningen i skolens studieadministrative system.
 • En elev, der er fraværende, skal orientere sig om arbejdet i klassen. Eleven har mulighed for at kommentere registreringen af sin deltagelse i undervisningen.
 • En elev, der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i eksamener og års- og terminsprøver, kontakter gymnasiets kontor telefonisk forud for prøven.
 • Alle elever afleverer samtlige skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal leve op til de af læreren stillede krav om omfang og faglig indsats.
 • En elev, der er ude af stand til at aflevere en opgave rettidigt pga. sygdom, aftaler en ny frist med den pågældende lærer.
 • Den enkelte elev udformer selv sine skriftlige opgavebesvarelser, med mindre der er tale om gruppeopgaver. Afsløres en elev i at aflevere noget, som ikke er elevens eget arbejde, betragtes det som snyd. Afskrift uden kildeangivelse i skriftlige opgaver og ved prøverne betragtes som snyd og medfører advarsel eller bortvisning.
 • Den enkelte elev følger med i gymnasiets registrering af egen tilstedeværelse og opgaveaflevering i skolens studieadministrative system.
 • Ved prøver har gymnasiet hjemmel til både på mistanke om snyd og ved stikprøver at kontrollere browserhistorik og filer på elektroniske genstande medbragt ved prøver og eksamen.

Skolen kan kræve dokumentation for fravær f.eks. lægeerklæring på elevens regning. En elev, der har en længerevarende sygdom, har ret til at modtage sygeundervisning. Elever kan efter anmodning og konkret vurdering fritages for dele af undervisningen i et eller flere fag f.eks. pga. funktionsnedsættelse el.lign.

For idrætsfaget gælder for elever, som er startet i 2017 eller senere, at en elev kan fritages fra idræt fra skolestart, hvis en læge erklærer, at eleven ikke vil kunne deltage i idrætsundervisningen under nogen omstændigheder under hele elevens gymnasietid. En fritagelse kan også ske, hvis eleven inden 3g af en læge vurderes til ikke at kunne afslutte fagets praksisdel i 3g. I begge tilfælde vil eleven få et andet c-niveau fag, som erstatter idrætsfaget. Ved alle andre sygemeldinger i idræt kan eleven midlertidigt fritages for aktiv deltagelse, men eleven skal møde op til idrætsundervisningen og se på fra sidelinjen. Dette skyldes, at idræt er et eksamensfag på linje med andre fag, og således en forudsætning for, at eleven kan få en fuld studentereksamen.

 

Oprykning

 • Elevens standpunkt og udbytte af undervisningen vurderes ved skoleårets afslutning og er sammen med det opnåede karaktergennemsnit afgørende for, om oprykning til næste klassetrin kan ske.
 • Har eleven opnået mindst 2,0 i prøvekarakterer samt standpunktskarakterer ved årets afslutning (uvægtet karaktergennemsnit), sker oprykning automatisk.
 • Har eleven opnået et karaktergennemsnit under 2,0 kan rektor ud fra en helhedsvurdering nægte en elev oprykning til næste klassetrin.
 • Nægtes en elev oprykning, kan rektor godkende, at eleven går det pågældende klassetrin om én gang.

 

Sanktioner

 • Overholdes studie- og ordensreglerne ikke, advares eleven mundtligt eller skriftligt.
 • Et varsel bortfalder ved skoleårets udløb, dog bortfalder varsler, der vedrører snyd, ikke.
 • Sanktioner iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel. Alle skriftlige advarsler og sanktioner udleveres efter partshøring.
 • En elev kan i en kortere eller længere periode få forbud mod at medbringe PC/mobil i undervisningen, når sanktionen er pædagogisk begrundet.
 • En elev kan ved tilsidesættelse af studie- og ordensreglerne midlertidigt bortvises fra undervisningen i op til 10 dage. Bortvisningen tæller som fravær. En elev kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • En elev kan på grund af manglende studieaktivitet fratages SU, indtil eleven udviser tilfredsstillende studieaktivitet, jf. §12 stk.1 i bekendtgørelse nr. 801 af 20. juni 2017 om statens uddannelsesstøtte.
 • En elev kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
 • En elev kan ved alvorligt snyd eller uretmæssig adfærd henvises til at aflægge prøve i et eller flere afsluttende fag, uanset om faget udtrækkes.
 • En elev kan henvises til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin. Information herom gives normalt til eleven senest ca. en måned før offentliggørelsen af eksamensplanen - i særlige tilfælde dog med kortere varsel.
 • En elev kan bortvises permanent fra skolen efter forudgående skriftligt varsel. I særligt alvorlige tilfælde kan eleven bortvises uden forudgående varsel.
 • En elev har erstatningsansvar i forhold til skolens bøger, ejendom og øvrige værdier.
 • En elev der overtræder skolens Rusmiddelpolitik i undervisningstiden, ved fester og andre skolearrangementer kaldes til samtale med rektor. Overtrædelser kan føre til bortvisning fra konkrete arrangementer, og/eller bortvisning fra undervisningen i en eller flere dage. Ved gentagne eller særligt grove tilfælde kan der blive tale om permanent bortvisning.
 • En elev, der overtræder reglerne om videreformidling eller salg af euforiserende stoffer på skolens område eller i forbindelse med skoleaktiviteter, bortvises permanent.
 • En elev, der overtræder reglerne vedrørende studierejser, kaldes til samtale med rektor, som kan bortvise eleven fra undervisning i en eller flere dage. Overtrædelse af studierejsereglerne kan desuden efter deltagende lærers vurdering føre til hjemsendelse for egen regning.

 

Klage


Eleven har adgang til at klage over rektors afgørelse jf. lovens §72. Klagen skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. For klager over skriftlige advarsler midlertidig bortvisning eller begrænsning af mobil/PC-brug er klagefristen 5 dage. For øvrige sanktioner er klagefristen 10 dage.

Ikrafttræden

Studie- og ordensreglerne er gældende januar 2020
  

Kristoffer Høy Sidenius
rektor

Studie- og ordensreglerne er blevet hørt af Elevråd og Pædagogisk Råd og vedtaget på Bestyrelsesmødet 4. februar 2020.

 

Printervenlig udgave

Vi ser frem til at høre fra dig

Skriv til os

Fold ud

Tak for din besked - vi kontakter dig snarest

leaves
Adresse

Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge
Denmark

post@gribskovgymnasium.dk

EAN
5798 000 557 451
CVR nummer
29 55 39 47

Kontor og telefontid

8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

Tlf. kontor: +45 48 79 84 10
Fax: +45 48 79 84 07